YKSI KUNNAN PERUSPALVELUISTA ON OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

22.05.2021

Oulun alueen Luokanopettajien piiri ry kysyi puolueilta opetukseen liittyviä asioita. Lue alta mitä minä ja Tuula Okkonen vastasimme.


Vaalilehti

Kysymykset vastataan eduskunnan tapaan "jaa", "ei", "poissa". 

Vastaaja voi tarkentaa jokaisen kysymyksen vastaustaan yhdellä virkkeellä. (PL + SL)

Poikkeuksen tekee kysymys nro 13, johon voi vastata kahdella virkkeellä.

Kysymykset

 • Onko Oulu perusopetuksen osalta koulukaupunki? EI. Perusopetusta tulisi arvostaa enemmän ja nähdä opetukseen tehtyjen leikkausten vaikutukset kokonaiskuvassa Oulun vetovoiman, kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta.
 • Onko koulujen rahoitus tällä hetkellä riittävä? EI. Koulut ovat valtavassa säästöpaineessa jatkuvasti, mikä johtaa väistämättä oppimistulosten heikkenemiseen mm. materiaalien puutteellisuuden, ryhmäkokojen kasvun ja resurssien riittämättömyyden myötä.
 • Onko Oululla tarvetta säästää tulevaisuudessa? JAA. On kuitenkin löydettävä muita keinoja taloustilanteen parantamiseksi kuin opetuksesta, koulutuksesta ja sivistyksestä leikkaaminen.
 • Mitä vaihtoehtoja on säästämiselle? Mm. työllisyyden nostamiseen panostaminen, hyvinvoinnista huolehtiminen, ennakoiva tuki ja muut pidemmän tähtäimen toimenpiteet.
 • Pidätkö opetustoimeen kohdennettuja ulkoistamisia oikeina? EI. Ulkoistaminen ei ollut oikea vaihtoehto.
 • Pitääkö Oulun jatkaa ulkoistamisia? EI.
 • Onko Oulun malli kolmiportaisen tuen toteuttamisesta toimiva? EI. Ajatuksena tuen malli toimii, mutta käytäntö ja riittämättömät resurssit eivät tue kolmiportaisen tuen mallia.
 • Onko Oulun malli arvioinnista toimiva? EI. Muuttaisin edelleen formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin suhdetta selkeämmäksi, mutta arvioinnin kriteerien aukikirjoittaminen on ollut erittäin hyvä uudistus.
 • Onko koulun oppilasmäärällä merkitystä lasten hyvinvoinnin kannalta? EI. Koulun kokonaisoppilasmäärä ei ole lasten ja nuorten hyvinvoinnin avain, vaan opetusryhmien koko sekä turvallinen, oppimista edistävä ja hyvinvointia tukeva arki vaikuttavat lasten hyvinvointiin.
 • Tuleeko kouluja rakentaa avoimia oppimisympäristöjä suosien? EI. Avoimet seinättömät ja äänieristämättömät hallimaiset tilat eivät toimi, mutta joustomuunneltavuus oppimisympäristöissä hyvin suunniteltuna ja toteutettuna lisää opetuksen mahdollisuuksia, edistää oppimista ja tukee sekä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia.
 • Voidaanko tilaratkaisuilla edistää työrauhaa? JAA. Oppimisympäristöjen toimivuudella on merkittävä vaikutus työskentelyrauhan ja oppimisen edistämisen kannalta.
 • Oulu poisti Smartum-edun työntekijöiltään. Oliko ratkaisu oikea? EI. Teko oli hyvin lyhytkatseinen ja samalla Oulu antoi kuvan, ettei se arvosta työntekijöitään tai välitä heidän hyvinvoinnistaan.
 • Miten tukisit opettajien vapaa-aikana tapahtuvaa työhyvinvointia lisäävää toimintaa? Mainitse kaksi asiaa. 1.Palauttaisin liikunta- ja kulttuuriedut. 2. Tukisin työmatka- ja vapaa-ajan pyöräilyä esim. polkupyörän/ sähköpyörän hankinnassa, jolloin Oulu myös kirkastaisi imagoaan ympäristötietoisena kaupunkina. Työhyvinvoinnista tulisi ennen kaikkea huolehtia työpäivän aikana jo mm. perehdyttäen, kouluttaen, työnohjausta ja mentorointia tarjoten sekä opettajien jaksamisesta huolehtien.