VALTUUSTO 31.1.22

08.02.2022

Tutustu kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan tästä!


Asialistan oleellisimmat:

1. valtuuston kyselytunti, jossa saimme vastaukset Suomen harrastamisenmalliin Oulussa, Oulun kaupungin työnantajakuvaan sekä valaisemattomiin teihin kaava-alueilla liittyviin kyselyihin.

2. Taloustiedonanto

3. Kaupunkistrategia Oulu 2030

"Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Valtuusto päättää kaupunkistrategiassa kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain 37 §:n mukaan strategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet

4) omistajapolitiikka

5) henkilöstöpolitiikka

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kaupunkistrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kaupunkistrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Strategia tarkistetaan vähintään kerran valtuustokauden aikana.

Kuntalain 1 §:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kaupunkistrategian valmistelussa on otettu huomioon kuntalain 37§:n vaatimukset, toimintaympäristöanalyysi sekä erityishuomioina Oulun valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026 sekä hyvinvointialueuudistukseen 1.1.2023 valmistautuminen." (Valtuuston pöytäkirja)

Muutosesityksiä strategiaan tuli 31, joista äänestettiin. Tästä linkistä, kohdasta 3 löydät jokaisen äänestyksen. https://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=28525

Suurinta keskustelua herättivät hiilineutraaliustavoite, varhaiskasvatus sekä kaupunkipyörät ja pyöräbaanat.

Oma näkemykseni on, että hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on hyvä ja linjassa myös valtakunnallisen tavoitteen kanssa. Ei ole syytä kiirehtiä tai hidastella asian suhteen. Täytyy ymmärtää ja muistaa, että tavoite vaatii paljon konkreettisia tekoja ja ei tule toteutumaan ilmaiseksi. Siksi on myös ymmärrettävä realiteetit ja katsottava kokonaiskuvaa. Tavoite on tärkeä, mutta mielestäni ei olisi ollut realistista kiirehtiä vuoteen 2030.

Varhaiskasvatuksen osalta kirjaus haluttiin muuttaa konkreettisemmaksi. Tavoite oli kirjattu niin, että tarjotaan varhaiskasvatusta kaikille yli 4 vuotiaille. Muutosesityksessä haluttiin muuttaa asia muotoon "Varhaiskasvatuksen osallistumisaste yli 4 vuotta täyttäneistä vähintään 95%". Itse ajattelen, että kumpi vain käy, mutta silti konkretiaa on helpompi seurata. Tärkeintä mielestäni on, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus varhaiskasvatukseen.

Kaupunkipyörät sekä pyöräbaanat herättävät aika-ajoin keskustelua. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, ettei pyöriä ole Ouluun kaupungin toimesta tulossa. Olen pyöräilyn kannalla, mutta sähköpyörät ja niiden kustannukset mietityttävät, sillä tiedän miten kallista pyörien huolto on. Tietysti, jos sopimus olisi toimiva ja kannattava, en vastustaisi asiaa. Toistaiseksi pyörien kilpailutusta ei kuitenkaan toteuteta.

Äänestimme myös mm. pyöräbaanoista. Strategiassa oli muutosesitys: "Baanoja rakennetaan erillisten päätösten mukaisesti"  muutetaan muotoon "Baanaverkon valmistuneet kilometrit 2021:11 km, tavoitetila 2025: 30km". Kannatin rakentamista erillisten päätösten mukaisesti. Pyöräbaanoihin saadaan valtionrahoitusta, mutta ei se siltikään ole ilmaista. Säästöjä etsiessä olisi syytä tarkastella myös tällaisia hankkeita.

Tässä lainaus Kalevan uutisesta 17.9.19, pyöräbaanojen kustannuksista ja rahoituksesta.

"Mäntybaana 1:ksi nimetty pyöräreitti on Raksilasta Mäntylään ulottuva 2,5 kilometrin mittainen polkupyöräbaana. Se rakennetaan nykyisen pääpyörätielle, jonka katsotaan olevan laatutasoltaan puutteellinen. Uusi baana yhdistyy keskustassa jo toteutettuun Maikkubaana 1:een, ja sen arvioidaan kokoavan pyöräilijöitä keskustasta ja lähikaupunginosista viiden kilometrin säteellä. Mäntybaanaa aiotaan jatkaa myöhempinä vuosina Kaakkurin keskukseen saakka.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina (2019) hakea rahoitusta Mäntybaana 1:lle liikenne- ja viestintävirastolta. Hankkeen kustannukset ensi vuodelle (2020) ovat 1,5 miljoonaa euroa, mihin haetaan valtiolta avustusta 287 500 euroa kaupungin osuuden ollessa 1 212 500 euroa. Vuodelle 2021 kustannuksia jäisi 300 000 euroa, johon valtiolta haetaan 57 500:ta euroa. Kaikkiaan kahden vuoden hanke tulee maksamaan 1,8 miljoonaa euroa."


4. Oulun yliopiston keskustakampuksen hankesuunnitelma

Asiaa käsitellään Oulun kaupungin avointen keskustelutilaisuuksien jälkeen. Toinen tilaisuus järjestetään huomenna 9.2. klo 17-20. Tilaisuuteen voi osallistua Oulun kaupungin Youtube kanavalla etänä.


Ota yhteyttä, mikäli haluat kuulla tai kysyä jostakin aiheesta tarkemmin!  :)