VALTUUSTO 13.12.21

13.12.2021

Oulun kaupunginvaltuusto kokoontui tänään viimeisen kerran tälle vuodelle. Illan kokous oli jatkoa edelliselle talousarvio 22 ja -suunnitelma 23-24 -kokoukselle, joka aloitettiin 29.11.21. Edellisessä kokouksessa keskustelimme talousarviota koskevista muutosesityksistä ja tänään äänestimme jätetyistä muutosesityksistä. Tästä kirjoituksesta löytyy alkuun edellisessä kokouksessa käyttämäni puheenvuoro ja perään tämän illan äänestykset perusteluineen.

"Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijatMuun muassa useampi valtuutettu otti kantaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin varhaiskasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta. Voin yhtyä täysin huoleen lasten ja nuorten pahoinvoinnista ja monipuolisten tukipalveluiden tarpeesta. Siksipä Oulun demareiden esitys lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden resurssien lisäämisestä on tärkeä.Lisäksi on huomion arvoista, että pienryhmäpaikkojen lisätarve on huomattu ja tunnustettu. Kysymykseni kuuluu kuitenkin, että mikä on tarpeeksi? Tällä hetkellä paikkoja ei löydy ja se on suuri ongelma sekä lapsille, perheille ja koulujen henkilökunnalle. Talousarviossa 2022 huomioni kiinnittyi perusopetuksen keskeisiin toimenpiteisiin, joissa mainitaan keskeisenä tavoitteena yhtenä neljästä STEAM-oppiminen. Se tarkoittaa käytännössä monialaisia oppimiskokonaisuuksia digitalisaatiota ja teknologiaa hyödyntäen. Projektit ja hankkeet ovat hieno lisä, mutta huomattaessa henkilöstön tämän hetkinen uupumus, olisi arvokasta antaa henkilöstön keskittyä siihen tärkeimpään, eli perustyöhön. Tässä olisi yksi näkökulma työssäjaksamisen lisäämiseksi uupumuksen keskellä. Kiitos."


Seuraavissa äänestyksissä on otsikkona muutosesityksen aihe ja äänestystulos jaa/ei/tyhjä.

JAA tarkoittaa KH:n esityksen kannatusta. EI tarkoittaa aina kannatusten määrää tehdylle muutosesitykselle. TYHJÄ tarkoittaa ettei äänestä kummankaan esityksen puolesta.


1. Lisätään: "Kukin hallintokunta tarkastelee kriittisesti hallinnollisen työn osuutta ja siihen tarvittavan henkilöstön määrää. Byrokratian vähentäminen ja prosessien sujuvoittaminen yli hallintokuntarajojen vapauttaa työvoimaa suorittavaan portaaseen." (33-34-0) 

Oma ääni: EI. Kannatin kyseisen tekstin lisäämistä talousarvioon 2022. Mielestäni on hyvä tarkastella hallinnollisen työn osuutta jatkuvasti ja kriittisesti. Tarkastelua tehdään jo tällä hetkellä ja siksi se voidaan myös kirjata talousarvioon ensi vuodelle. Muutoksia on myös valmisteltava ja tehtävä tulevia hyvinvointialueita ja rakennemuutoksia silmällä pitäen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kunnan palveluista hyvinvointialueiden vastuulle. (Muutosesitys hyväksyttiin)

2. Lisätään: "Oulun kaupunki tehostaa määrätietoisesti kansainvälisen rahoituksen hakemista (etenkin EU-rahoitusta)." (55-12-0)

Oma ääni: JAA, eli ei lisätä. Rahoituksen haun tehostaminen vaatisi huomattavasti lisää resursseja ja niiden lisääminen rahoitusten haun tehostamiseksi ei ole mielestäni nyt järkevää. (Muutosesitystä ei hyväksytty)

3.  Lisätään: "Vuonna 2022 valmistellaan esteettömyyskoordinaattorin toimen perustaminen. Perustamisen yhteydessä määritellään toimen tarkempi sijoituspaikka." (19-47-1)

Oma ääni: JAA, eli en kannata uuden toimen perustamista. Tässä haluan korostaa sitä, että olen ehdottomasti sitä mieltä että esteettömyys on tärkeä asia ja sen eteen tulee toimia. Miksi sitten äänestin tämän toimen perustamista vastaan, johtuu siitä, että mielestäni yksi ihminen ei muuta tätä asiaa Oulussa. Saamamme konsernihallinnon vastauksen mukaan esteettömyysasiat ovat Rakennusvalvonnan, Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden, Hyvinvointipalveluiden, Rakennusomaisuuden taseyksikön sekä Tilapalveluiden toiminnoissa integroitu osaksi hallintokuntien toimintaa eli esteettömyysasiat on sisällytetty prosesseihin ja asiantuntijoiden tehtävänkuviin. Konsernihallinnon vastauksessa todetaan myös, että tarvittaessa jatkossakin esteettömyysasioiden hankekohtaista erityisasiantuntemusta hankitaan ulkoisilta palveluntuottajilta. Oulun kaupungin nettisivuilta löytyy myös aiheesta kattava tieto, miten sitä tällä hetkellä toteutetaan. (https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/esteettomyys)

Jos tällä hetkellä koetaan, ettei asia ole hoidossa, siihen täytyy mielestäni puuttua mahdollistamalla henkilöstölle lisäkoulutusta ja huolehtimalla esteettömyyden toteutumisesta lain puitteissa, eikä palkata yhtä henkilöä hoitamaan näin monelle hallintokunnalle kuuluvaa tehtävää. Kaupunginjohtajan arvion mukaan esteettömyyskoordinaattori on n. 70 000€/vuosi. (Muutosesitys kuitenkin hyväksyttiin.)


4. Lisätään: "Oulun kaupunginteatterin avustusta leikataan 500.000 euroa." (57-10-0)

Oma ääni: JAA, eli ei leikata. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


5. Lisätään: "MunOulu -lehti ja sosiaalisen median kanavien tarpeellisuus ja vaikuttavuus arvioidaan." (58-9-0)

Oma ääni: JAA, eli ei arvioida. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


6. Lisätään: Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin lisätään 1 miljoona € (jaa) vs. Mielenterveyspalveluiden jonojen purkuun lisätään 0,5 miljoonaa € (ei) (19-8-40)

Oma ääni: JAA, mutta lisäystä ei tehdä sillä tämän äänestyksen voittaja ja KH:n esitys laitettiin vielä vastakkain (7), jolloin äänestystulos oli 50-17-0, eli muutosesitystä ei hyväksytty.


8. Lisätään: "Laaditaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämissuunnitelma, joka sisältää laatustandardin, henkilöstön koulutuksen sekä palvelusetelin vaikuttavuusarvioinnin vuoden 2022 aikana. Palataan palvelusetelin käyttöön päihde- ja mielenterveyspalveluissa kevään 22 aikana." (52-15-0)

Oma ääni: JAA, eli en kannattanut esitettyä muutosta. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


9. Lisätään: "Lopetetaan pakolaisten vastaanottaminen ja vähennetään turvapaikanhakijoiden kuntapaikat nollaan." (57-10-0)

Oma ääni: JAA, eli en kannattanut muutosesitystä. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


10. Lisätään: "Lakkautetaan välivuokrausjärjestelmä, jolla vuokrataan kaupungin toimesta asuntoja pääasiassa turvapaikanhakijoille ja pakolaisille" (57-10-0)

Oma ääni: JAA, eli en kannattanut muutosesitystä. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


11. Lisätään: "Lisätään yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta palvelutuotannosta 2,5%, eli 32,5%." (45-19-3)

Oma ääni: JAA, eli ei lisätä yksityisiä päiväkoteja. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


12. Poistetaan: "Avustusmäärärahan tasokorotus." (58-9-0)

Oma ääni: JAA, eli ei poisteta. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden vastauksessa todetaan mm. että "Avustusmäärän tasokorotuksien poistaminen tarkoittaa suoraa vaikutusta kulttuuritoimijoiden harkinnanvaraisiin avustuksiin ja kulttuurikumppanuuksiin, tilanteeseen missä Korona on vaikuttanut heikentävästi toimialan rakenteeseen sekä hetkeen, missä rakennetaan tulevaa Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2026. Avustusmäärän tasokorotuksella varmistetaan, että järjestöillä on mahdollisuus tehdä työtään kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kunnan peruspalvelujen tueksi." (Muutosesitystä ei hyväksytty)


13. Lisätään: "Värtön liikuntahallin käyttö mahdollistetaan normaalilla ylläpitokunnossapidolla ainakin vuoden 2024 loppuun saakka." (1-66-0)

Oma ääni: EI, eli kannatin muutosesitystä, joka menikin lähes yksimielisesti läpi ja näin ollen muutosesitys hyväksyttiin.


14. Lisätään: "Sivistys- ja kulttuurilautakunnan liikuntapalveluiden työohjelman laajentamismahdollisuuksien selvitys." (24-43-0)

Oma ääni: EI, eli kannatin muutosesitystä lähiliikuntapaikkojen ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. (Muutosesitys hyväksyttiin)


15. Lisätään: "Ilmastokasvatuksessa keskitytään poistamaan eikä lisäämään nuorten kokemaan ilmastoahdistusta." (58-9-0)

Oma ääni: JAA, eli tarpeeton lisäys. Missään ei ole tarkoitus lisätä nuorten ahdistusta, mutta ilmastokasvatus kuuluu yleissivistykseen. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


16. Lisätään: "Etsitään säästökohteita myös maahanmuuttajien palveluista niin sivistys- ja kulttuuripalveluista kuin työllisyys- ja hyvinvointipalveluista, sekä puretaan päällekkäisyyksiä." (58-9-0)

Oma ääni: JAA, eli en kannattanut muutosesitystä. Hallintokuntienkin vastauksessa todettiin yhteistyön jo purkavan päällekäisyyksiä. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


17. Lisätään: "Kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutus tehdään vuoden 2022 aikana." (41-24-2)

Oma ääni: EI, eli kannatan kaupunkipyörien kilpailutusta ja käyttöön ottoa hyvällä sopimuksella. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


18. Muutosesitys vedettiin pois.

19. Lisätään: "Käynnistetään viikonloppuisin liikennöitävä luontobussi Sanginjoelle." (52-12-3)

Oma ääni: JAA, eli ei käynnistetä. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


20. Lisätään: "Lisätään Yhdyskuntalautakunnan investointeihin Kadut tiet sillat ja torit 2 milj. euroa vuodelle 2022." (41-26-0)

Oma ääni: JAA, eli ei lisätä. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden vastauksessakin todetaan, että "Talousarviossa 2022 Hiukkavaaran investoinnit on arvioitu toteutettavan Kadut, tiet, infra kohdalle varatusta määrärahasta. Mikäli halutaan etukäteen huomioida Hiukkavaaran investointien nettovaikutus, tulisi Hiukkavaaran investoinnit siirtää erillisinvestointeihin, jolloin mm. esitettyjen kaltaisiin korjausinvestointeihin voitaisiin osoittaa enemmän varoja kohdasta kadut, tiet, sillat. Ehdotus koskee kokonaisuuden määrärahan korotusta 18 miljoonaan euroon." (Muutosesitystä ei hyväksytty)


21. Lisätään: "Vuoden 2022 aikana laaditaan selvitys, miten tuulivoimahankkeita voidaan edistää Oulussa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi ja kehittää Oulua tuulivoimaa houkuttelevana kaupunkina." (42-25-0)

Oma ääni: EI, eli kannatin muutosesitystä. Business Oulu-liikelaitoksen vastauksessa todetaan, että Pohjois-Pohjanmaan TUULI -hanke valmistuu 2022 ja hankkeen tulosten perusteella tullaan arvioimaan Oulun kaupungin alueella mahdollisuudet edistää tuulivoiman rakentamista erilaisin keinoin. Vastauksessa todetaan kuitenkin, että  jos perusteet ja lähtökohdat tuulivoiman lisäämiselle ovat positiiviset, erillinen tuulivoimaselvitys Oulun kaupungin alueelle voidaan toteuttaa. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


22. Lisätään: "Vähennetään sellaisia vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat kaupungin kannalta taloudellisesti, sosiaalisesti tai kulttuurisesti epäedullista maahanmuuttoa." (58-9-0)

Oma ääni: JAA, eli en kannattanut muutosesitystä. (Muutosesitystä ei hyväksytty)


Keskustelen mielelläni aiheista, jos ne herättävät kysymyksiä ja minuun voi aina olla yhteydessä muissakin asioissa.


Palataan kirjoituksiin ensi vuoden puolella.

Rauhallista joulun aikaa! <3