VALTUUSTO 13.11.23

13.11.2023

Oulun kaupunginvaltuuston esityslistan näet täältä ja videotallenteen voit katsoa täältä. Alla tuttuun tapaan kokoustiivistelmä ja omat huomioni asiakohdista.

1. KYSELYTUNTI

Saimme vastaukset alla oleviin aiheisiin. Aiheen alla omat kommenttini teemoihin.

-Yhdyskuntarakentamisen ja -suunnittelun mahdollisuudet oululaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Suunnittelua ohjaa mm. kaupunkistrategia, arkkitehtuuriohjelma, kulttuuriympäristöohjelma, ympäristöohjelma, asuntopoliittiset linjaukset, maankäytön toteuttamisohjelma, metsien hoito- ja käyttösuunnitelma ja Oulun kestävän liikkumisen ohjelma. Lisäksi omat vaikutuksensa suunnitteluun tulevat yleiskaavatasosta ja asemakaavoista.

On tärkeää, että suunnittelussa huomioidaan monipuolisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, koska se on hyvinvointialueuudistuksen jälkeen yksi kunnan keskeinen järjestettävä tehtävä. Yhdyskuntarakentamisessa keskeistä on huolehtia puistoalueista, riittävistä liikuntapaikoista ja leikkipuistoista. Myös hyvät kävely- ja pyöräilyreitit edistävät arkiliikuntaa. 

Hallitus leikkaa valtion kuntaosuuksia tällä kaudella ja leikkaukset tulevat osumaan koulutuksen lisäksi mm. liikuntapaikkarakentamiseen ja kevyenliikenteen rakentamiseen (kävely ja pyöräily). Emme vielä tiedä, miten leikkaukset tulevat näkymään Oulussa.

Itse ajattelen, että kulttuuripääkaupunkihanke on myös hyvinvoinnin edistämistä, kunhan se näkyy kuntalaisille monipuolisesti matalan kynnyksen kulttuuritapahtumina. Oulu 2026 tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia.


-Oulun kaupungin ympäristöohjelman toteutuma ja tavoitteet
 
 
Vastauksen mukaan ohjelma on edistynyt ja tietoisuus lisääntynyt. Silti ohjelman toteutus jää herkästi muiden töiden jalkoihin hajanaisuutensa vuoksi. Oulu on sitoutunut vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteeseen, joten toimia riittää tavoitteen saavuttamiseksi. Voit tutustua aiheeseen ja asiantuntijan vastaukseen lisää valtuuson tallenteesta.
 

-Kysymys lasten ja nuorten tilanteesta ja rikollisuudesta

Nuorisorikollisuus on nousussa (vaikka hieman matalammalla kuin 2000-luvun alussa) ja näkyy jo alakouluikäisissä sähkötupakan ja piraattituotteiden myyntinä. Kaupittelussa on piirteitä huumerikollisuudesta, jossa valitettavasti väkivalta, kiristys ja uhkailu ovat osa velanperintää. Aiheesta on syytä olla huolissaan ja vanhempana myös seurata lapsen tai nuoren tekemisiä.

Kaupungin tulisi pystyä kohdentamaan nuorisopalveluja entistä tehokkaammin. Tällä hetkellä jo jalkaudutaan kauppakeskuksiin, mutta esimerkiksi nuorisotilojen ikärajoja tulisi muuttaa ja tiloja kehittää turvallisemmiksi. Digitaaliselle nuorisotyölle sekä sivualueiden nuorisotyölle olisi tarvetta enemmänkin nuorisojohtajan mukaan, mutta resurssit eivät riitä. Orpon hallitus tulee leikkaamaan nuorisotyöstä ja seuraukset eivät tule edistämään nuorten hyvinvointia. Eriarvoisuuden kasvaessa yhteiskunnassa myös sosiaaliturvaheikennysten myötä, sisäinen turvallisuus heikkenee ja rikollisuus kasvaa. Olisi tärkeää pystyä tukemaan lapsia ja nuoria mahdollisimman varhain, jottei kenenkään tarvitsisi joutua rikollisuuden kierteeseen. 

nuorten "valistaminen", moniammatillinen yhteistyö ja perheiden tukeminen ajoissa ovat keinoja ehkäistä nuorisorikollisuutta.

-Sivistystoimen mittarit ja oppimistulokset

Tämän valtuustokyselyn tulos on kiinnostava. Oulun kaupungissa peruskoulunsa päättäneiden oppilaiden lukuaineiden keskiarvojakaumat (KAJ) ovat olleet vuodesta 2015 asti 7,9 tai parempia. Kehityskäyrä on nouseva, joka kertoo oppimistulosten paranemisesta. Vuonna 2021 KAJ oli 8,1, 2022 8,07 ja vuonna 2023 8,03. Enemmistö pärjää. Silti kouluissa on resurssivajetta, jotta tukea voidaan tarjota oikea-aikaisesti ja jotta työssäjaksamisesta voidaan huolehtia.

Kyselyssä keskityttiin myös matemaattisten aineiden tuloksiin, niihin voit halutessasi perehtyä pöytäkirjasta Ouka.fi sivustolla.


2. Merkittiin tiedoksi Oulu-konsernin talouden neljännesvuosiseuranta  (3) (Tutustu tarkemmin täältä)

Lyhyesti: Oulun kaupungin syyskuun tulos oli 61,4 milj. euroa ylijäämäinen. Syyskuussa laaditun ennusteen perusteella arvioidaan tilikauden tuloksen olevan 9,5 milj. euroa alijäämäinen. Ennusteen arvioidaan toteutuvan 27,3 milj. euroa talousarvioita heikompana. Ennuste sisältää tilinpäätöksessä kirjattavan 40 milj. euron pakollisen varauksen henkilöstömenoihin, joka liittyy kuntaliitokseen ja palkkojen harmonisointiin. Vuoden lopun ennuste ilman edellä mainittua pakollista varausta olisi 30,5 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarviota 45,2 milj. euroa heikompana.

Oulu-konsernin tammi-syyskuun 2023 toteuma on noin 97,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämän ennustetaan loppuvuodelle olevan 25 milj. euroa. Toimintakatteen toteuma oli 417,7 milj. euroa ja tilinpäätösennuste on 456,6 milj. euroa. Vuosikate toteutui tammi-syyskuulta 213,7 milj. euroa ja loppuvuoden ennuste on 204,9 milj. euroa, mikä kattaa suunnitelman mukaiset poistot (169,4 milj. euroa). (https://asiakirjat.ouka.fi/)


3. Määrärahat

Tutustu eri toimialojen vuoden 2023 määrärahojen muutoksiin täältä tarkemmin.
Valtuusto hyväksyi esitykset sellaisenaan. 

4. Oulun kaupungin peruskunnan peruspääoman muutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Oulun kaupungin peruskunnan muutetuksi peruspääomaksi 552 192 061,64 euroa. Muutos johtuu lakisääteisestä hyvinvointialueelle siirtyneistä eristä.

5. Omavelkaisten takausten myöntäminen Oulun Sivakka Oy:lle

Valtuusto myönsi Oulun kaupungin 100 % omistamalle Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiö Oulun Sivakka Oy:lle kaupungin omavelkaisia 100 prosentin takauksia lainojen vakuudeksi yhteensä 3 522 000 €. Oulun Sivakka Oy:n takaukset (3 kpl) käytetään seuraaviin kohteisiin:

Santaholmantie 1 480 000 €

 Visakoivunkuja 1 100 000 €

 Nykäsenkangas 942 000 €

Lue lisää täältä.


6. Asemakeskuksen alueen  maakauppa

Kaupunginvaltuusto päätti, että yhdyskuntalautakunnan maanhankinnan investointimenojen määrärahaa korotetaan 14 miljoona euroa, jotta kaupunki  voi tehdä Senaatin Asema- alueet Oy:n kanssa kiinteistökaupan Asemakeskuksen alueelta, jolla kaupungin omistukseen siirtyy 14 miljoonan euron kauppahinnalla n. 35853m2 maa-alueet.
 

7. Asemakaavamuutos Virpiniemen Meriniemi -Kellonlahti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyväksi asunnoksi maanomistajan / maanvuokraajan oman tarpeen mukaan. Tavoite koskee niitä tontteja, joiden maanomistajat tai -haltijat ovat hakeneet muutosta. Kortteleiden pääkäyttötarkoitus säilyy loma-asuntojen ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialueena. Lue lisää täältä.

Äänestimme muutosesityksen puolesta ja äänestys päättyi 55 jaa, 10 ei, tyhjää 2. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunginhallituksen esitys tuli hyväksytyksi.


8. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2024

Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2024 veroprosenteiksi:

tuloveroprosentti: 7,9

Kiinteistöveroprosentit:

maapohja: 1,3

yleinen kiinteistövero: 1,15

vakituinen asuinrakennus: 0,5

muu asuinrakennus: 0,93

voimalaitos: 3,10

yleishyödyllinen yhteisö: 0,16

Keskustan valtuustoryhmä esitti yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroksi 0,0 joten äänestimme. Jaa 52- ei 15, joten pohjaesitys 0,16 hyväksyttiin.

9. Hallintosäännön muuttaminen

Hallintosäännön muuttaminen hyväksyttiin ja se koski luottamustoimien palkkioita. Lue tarkemmin täältä.


10. Ikävoimainen Oulu 2021-2030

Ikävoimainen Oulu ohjelma sisältää Oulun kaupungin ikääntymispoliittiset linjaukset vuosille 2021-2030. Laadittu päivitys täydentää osaltaan hyvinvointisuunnitelma 2023-2025 -asiakirjaa. Tutustu tarkemmin täältä.


Mikäli jokin asia mietityttää, olethan yhteydessä! 

Voimia marraskuuhun!