VALTUUSTO 12.12.22

12.12.2022

Tämän illan valtuuston pääosassa oli uuden kaupunginjohtajan valinta ja talousarvion muutosesityksistä äänestäminen. Avaan niitä kohtia hieman tarkemmin ja loput kokouksen sisällöt löydätte joko tallenteen katsomalla tai esityslistaan tutustumalla. Tallenne löytyy täältä. Esityslista löytyy täältä.

Esityslista:

1. Talousarvion muutosesityksistä äänestäminen

1. Esitys: Oulun kaupungin hankinnoissa ja kilpailutuksissa otetaan jatkossa paremmin huomioon myös pienten yritysten mahdollisuudet tulla valituksi. (Puolesta 10, vastaan 57)

Oma perusteluni: Vastaan. Talousarviossa s.45 on jo kuvattu selkeästi hankintojen ohjaus prosessi. Lisäykselle kappaleen loppuun ei ole tarvetta.

2. Esitys: Teetetään ulkoinen arviointi ja etsitään säästötoimia esimies- ja asiantuntijatehtävistä. Säästötoimia haetaan myös eläkejärjestelyillä eläkeputkea hyödyntäen ja tarvittaessa tukitoimia vahvistamalla. (puolesta 25, vastaan 42)

Oma perusteluni: Vastaan. Emme tarvitse ulkoista arviointia tässä tilanteessa. Hyvinvointialueiden aloittamisen myötä muutoksia hallintoon tulee jokatapauksessa ja useita esihenkilöitä sekä asiantuntijoita siirtyy Pohteen palvelukseen.

3. Esitys: Mun Oulu -verkkomedia lopetetaan. (puolesta 26, vastaan 41)

Oma perusteluni: Vastaan. Mielestäni Mun Oulu on hyvä kanava oululaisten onnistumisten ja tapahtumien tiedottamiseen. Sisältöä voi toki aina kehittää vielä paremmin oululaisia palvelevaksi.

4. Esitys: Yksityisen päiväkotitoiminnan osuus palvelutuotannosta on 37,5%-42,5% ja yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 32,5% koko varhaiskasvatuksesta. Muutetaan luvut 35-40% ja 30%. (puolesta 26, vastaan 41)

Oma perusteluni: Puolesta. Oulussa on jo keskivertoa korkeampi yksityisen päiväkotitoiminnan osuus muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Tarvitsemme sekä julkista että yksityistä palvelutarjontaa varhaiskasvatuksen järjestämisessä, mutta mielestäni kunnan lakisääteinen peruspalvelu tulee olla kunnan järjestämä pääsääntöisesti eikä ostopalvelu. Ongelmia asiassa on toistaiseksi alle 3v. ryhmissä sekä tukea tarvitsevien lasten osalta.

5. Esitys: Lisätään 500 000€ varhaiskasvatuksen työolosuhteiden kehittämiseen. (puolesta 18, vastaan 49)

Oma perusteluni: Vastaan. Palkkaohjelmaan on lisätty jo yhteensä 750 000€ ja henkilöstöjohtaja on kertonut sillä saavutettavan tavoitteen. Lisäksi tulee huomioida, että mikäli Oulu tekee suuria muutoksia asian suhteen, tulee se vaikuttamaan negatiivisesti koko alueen pienten paikkakuntien työllisyystilanteeseen. Näen yhteisvastuun koko alueen elinvoimasta tärkeänä.

6. Esitys: Alkuvuoden 2023 aikana selvitetään tarvittavat taloudelliset ja henkilöstöresurssit oppilaiden tukitoimiin inkluusion toteuttamiseksi (Yksimielisesti läpi ilman äänestystä)

Oma perusteluni: Mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia ja olen tyytyväinen että koko valtuusto kannatti aloitetta. Tällä hetkellä inkluusiota toteutetaan liian pienellä resurssilla. On oleellista selvittää mikä on Oulun kokonaistilanne asian suhteen. Inkluusiosta löydät oman julkaisun blogistani mikäli aihe kiinnostaa.

7. Esitys: Tuetaan urheiluseurojen tila-avustusta 500 000€. (puolesta 16, vastaan 51)

Oma perusteluni: Vastaan. Kaupungin tulee toimia tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti jokaista toimijaa kohtaan. Yksistään urheiluseurojen avustaminen ei ole mahdollista. Kaupungilla ei ole toistaiseksi taloudellisia edellytyksiä nostaa avustusmäärärahaa seuroille.

8. Esitys: Pilotoidaan ikärajatonta matalan kynnyksen walk-in palvelupistettä ennalta ehkäiseviin mielenterveys- ja päihdepalveluihin yhteistyössä järjestöjen kanssa. (puolesta 20, vastaan 43, tyhjää äänestäneitä 4)

Oma perusteluni: Puolesta. Mielenterveyspalvelut siirtyvät sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueiden vastuulle, mutta kaupungille jää silti ennaltaehkäisevän toiminnan järjestäminen. Tätä olisi voinut kokeilla, sillä tarvetta tutkitusti riittää.

9. Esitys: Kierrätyskeskukselle etsitään uusi paikka ja toimintamalli. (yksimielisesti läpi ilman äänestystä sillä asia on jo edennyt)

10. Esitys: Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen lopetetaan. (puolesta 10, vastaan 57)

Oma perusteluni: Vastaan. Humanitaarisen maahanmuuttopolitiikan tarkoituksena on tarjota suojaa niille, jotka ovat joutuneet jättämään kotimaansa vainon tai väkivaltaisen konfliktin takia. 

11. Esitys: Kirjataan että palveluverkkoselvityksessä huomioitava ulkoisen arvioinnin laadinnan jälkeen tapahtuneet toimintaympäristön muutokset ja kaavoitustilanne eri alueilla sekä laadittava palveluverkkopäätöksiä edeltäen ulkoisen arvioinnin yhteydessä kokonaan tekemättä jätetyt ennakkovaikutusten arvioinnit. (puolesta 49, vastaan 18)

Oma perusteluni: Vastaan. Valtuusto on jo sitoutunut palveluverkon palvelulinjauksiin ja menettelytapoihin, joten esitys oli tarpeeton. Jo hyväksytyssä toimintamallissa esitetyt asiat huomioidaan joka tapauksessa.

12. Sama esitys kuin numero 5. Lisätään varhaiskasvatuksen palkkaohjelmaan 500 000. Tässä huvittavaa oli, että äänestystulos oli eri kuin kohdassa 5. (Puolesta 18, vastaan 42, tyhjää 7) 

Oma perusteluni: Katso kohta 5.

13. Esitys: Honkapirtille palkataan tilavastaava ja henkilöstökuluihin lisätään 40 000€. (puolesta 17, vastaan 50)

Oma perusteluni: Vastaan. Työllisyyspalvelut poistuvat Honkapirtiltä vuoden -22 lopussa ja yhteisötalo siirtyy sikun yhteisötoiminnan hallintaan. Honkapirtille palkataan hallintokunnan mukaan jokatapauksessa 1-2 palkkatukityösuhteista henkilöä, jotka perehdytetään ja tiimiesimies tekee tiivistä yhteistyötä ja ohjaa henkilöstöä. Uuden tilavastaavan erikseen palkkaaminen ei ole mielestäni järkevää tällaisessa tilanteessa. Lisäksi se lisäisi henkilöstökuluja entisestään sivistys- ja kulttuuripalveluissa.

14. PONSI: Lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisen juurisyiden tutkiminen ja varhainen puuttuminen. Oulun kaupunki tekee yhteistyötä yliopiston kanssa lasten ja nuorten mielenterveysongelmien juurisyiden tutkimisessa ja tekee sitten tarvittavat toimenpiteet asian paremmalle tolalle saattamiseksi. (Asia yksimielisesti läpi ilman äänestystä)

Oma perusteluni: Hienoa, että koko valtuusto haluaa edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Toivon, että suunta on sama kun toimenpiteisiin tulisi ryhtyä tutkimustulosten valossa. Nyt jo kouluterveyskyselyt kertovat omaa kieltään ja asia on muutenkin hyvin monisyinen. Uskon kuitenkin, että aiempi yksimielisesti läpi mennyt esitys inkluusioselvityksestä on alkua asialle myös. Mitään ei kuitenkaan tapahdu ilman resursseja ja konkreettisia muutoksia, joten siihen olisi syytä ymmärtää varautua.

2. Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset

Terveydenhuolto siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueen järjestettäväksi, asia esiteltiin tiedoksi annettavana. Esityslista löytyy tästä. Katso kohta 2.

3. Raportit kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluiden, kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen, aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailusta vuonna 2021

Katso tästä.

4. Hyvinvointipalvelujen lisämäärärahaesitys 

Hyvinvointilautakunta on tehnyt 6,75 milj. euron lisämäärärahaesityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 talousarvion ylitysennustetta vastaavasti. Koronakustannuksia arvioidaan toteutuvan 17,8 milj. euroa, mutta valtion korvauksen arvioidaan jäävän 3-4 milj. euroa pienemmäksi. Muuta kuin koronasta aiheutuvaa ylitysriskiä on 3,5 milj. euroa. Ylitystä ennustetaan erityisesti lastensuojelun ostoissa, sairaalaostoissa ja henkilöstömenoissa. Kaupunginvaltuusto lisää hyvinvointilautakunnan vuoden 2022 talousarvion toimintatuloja 17 550 000 euroa ja toimintamenoja 24 300 000 euroa. Valtuustositova toimintakate on muutoksen jälkeen -715 650 000 euroa.

Lue tarkemmin tästä.

5. Muita asioita: Hallintosäännön täsmennykset, uuden lautakunnan jäsenten valinta, asemakaavan- ja tonttijaon muutokset ja osayleiskaava sekä valtuustoaloitteet.

6. Kaupunginjohtajan valinta

Hakuprosessi olisi voinut sujua paremminkin, mutta onneksi meillä oli loppusuoralla kaksi vahvaa hakijaa erityisosaamisineen. Kuuden vuoden kuluttua toivon kuitenkin, että haastattelut toteutetaan sellaisissa ryhmissä, joissa haastattelee ja kuuntelee eri puolueiden valtuutetut, jotta haastatteluista tulisi mahdollisimman totuuden mukainen ja realistinen käsitys. Tänään äänestys toteutettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Nykyinen johtaja Päivi Laajala sai 33 ääntä ja valituksi tullut Seppo Määttä 34 ääntä. Vaali oli hyvin tasainen, mikä kertoo mielestäni molempien kyvykkyydestä hoitaa tehtävää. Kaupunginjohtajaa ohjaa toimissaan kaupunkistrategia ja hallintosääntö, joten mitä tahansa ei voi kukaan tehdä. Toivon, että uuden johtajan kanssa yhteistyö toimii ja päätöksiä syntyy Oulun ja oululaisten eduksi. Päivi Laajala on tehnyt hyvää työtä ja toivon myös hänelle kaikkea hyvää jatkoon. 


Palataan valtuuston kokouksiin ensi vuoden puolella. Ihanaa joulun aikaa!