ON ARVOVALINTA ANTAA JOKAISELLE LAPSELLE MAHDOLLISUUS MENESTYÄ ELÄMÄSSÄÄN

27.05.2024
Suomi on tunnettu maailmanlaajuisesti lapsiystävällisenä ja koulutuksen mallimaana. Kun tarkastellaan lasten asemaa ja hyvinvointia, on selvää, että edelleen on paljon tehtävää. Vaikka lapsiperheiden tukeminen on ollut keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa, on tärkeää tunnistaa nykyiset haasteet ja etsiä ratkaisuja niiden parantamiseksi.

Yksi merkittävimmistä haasteista on lapsiperheiden köyhyys. Suomi on yksi maailman vauraimmista maista, mutta lapsiperheköyhyys on edelleen todellinen ongelma. Monet perheet kamppailevat päivittäin toimeentulon kanssa, mikä vaikuttaa suoraan lasten hyvinvointiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen edellyttää monipuolisia ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä sekä yhteiskunnan eri osapuolten yhteistyötä. Yksi suoraviivaisimmista tavoista vähentää lapsiperheköyhyyttä on lisätä perheiden taloudellista tukea, mutta myös laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tarjoaminen kaikille lapsille on avainasemassa köyhyyden kierteen katkaisemisessa. Monet lapsiperheet ovat köyhiä myös siksi, että vanhemmilla ei ole mahdollisuutta saada riittävän hyvin palkattuja töitä. Vanhempien työllisyysmahdollisuuksien parantaminen, erityisesti äitien ja yksinhuoltajien, voi auttaa vähentämään lapsiperheköyhyyttä. Näiden edellä mainittujen toimien lisäksi asuntopolitiikalla ja sosiaalipalveluiden toimivuudella on omat vaikutuksensa tilanteeseen. Luetellut keinot eivät toimi erillisinä vaan niitä tulisi toteuttaa kokonaisvaltaisesti osana laajempaa lapsi- ja perhepolitiikan strategiaa.

Toinen varsin keskeinen huolenaihe on lasten ja nuorten mielenterveysongelmat. Nykypäivänä lapset kohtaavat monenlaisia paineita ja stressitekijöitä, ja mielenterveysongelmat ovat valitettavan yleisiä. On tärkeää panostaa enemmän mielenterveyspalveluihin ja tarjota varhaisen tuen mahdollisuuksia, jotta lapset oppivat käsittelemään tunteitaan ja haasteitaan terveellisellä tavalla. Hyvinvointialueuudistuksen ollessa vielä kesken aiheen parissa riittää tehtävää, ja huoli nuorista on aiheellinen.

Kolmantena digitaalisen maailman nopea kehitys asettaa uusia haasteita lasten suojelemiselle verkossa. Lapset altistuvat nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin online-uhkille, kuten kiusaamiselle, väärinkäytölle ja sopimattomalle sisällölle. Yhteiskunnan on sitouduttava entistä vahvemmin lasten digitaalisen turvallisuuden takaamiseen ja tarjottava asianmukaista koulutusta sekä vanhemmille että lapsille itselleen.
 
Vaikka haasteet ovatkin merkittäviä, on tärkeää tunnistaa myös mahdollisuudet ja vahvuudet, joita Suomella on lasten aseman parantamiseksi. Koulutusjärjestelmämme on edelleen yksi maailman parhaista, ja panostamalla varhaiskasvatukseen sekä koulutukseen voimme varmistaa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus saavuttaa täysi potentiaalinsa. Lisäksi Suomella on vahva perinne lapsiystävällisestä politiikasta, ja jatkamalla sen kehittämistä voimme varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen ja suojan.
Lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen julkaisi kesäkuussa 2023 kirjelmän, jossa hän nosti aidoksi huoleksi sen, miten lapsiperheiden sosiaaliturvan heikennykset vaarantavat myönteiset tavoitteet, joita hallitus on ohjelmassaan asettanut. Kirjelmässä myös korostetaan kokonaisarviota siitä, miten kaikkien uudistusten vaikutukset lapsien oikeuksiin tulisi arvioida ajan kanssa ja huolellisesti. Myös Unicef kertoi joulukuussa 2023, ettei Suomi ole pystynyt taittamaan lapsiperheköyhyyttä. Samalla Unicef korosti Pekkarisen tapaan sosiaaliturvan merkittävää roolia lapsiperheköyhyyden torjumisessa.

Vaalikauden edetessä uusi valtuuskunta on valmis yhteistyössä Itlan kanssa jatkamaan töitä lasten aseman parantamiseksi. Tunnistamme, että kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii laajaa sitoutumista ja toimia monilla eri tasoilla. Suomella on vahvuudet ja resurssit, joiden avulla voimme luoda entistä paremman tulevaisuuden kaikille lapsillemme. Itlan tuottaessa ja välittäessä tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista päätöksentekoon, toivon yhteisen ymmärryksemme lasten ja perheiden asemasta vahvistuvan.

 Panostukset lapsiin ja nuoriin ovat investointeja tulevaisuuteen ja sinne meidän on katseemme suunnattava. On arvovalinta antaa jokaiselle lapselle mahdollisuus menestyä elämässään.