LUOKANOPETTAJIEN EDUSKUNTAVAALILEHDEN VASTAUKSENI

14.03.2023

1. Mitä tekisit kansanedustajana parantaaksesi opettajan työn vetovoimaa? Mainitse kolme asiaa. Voit perustella valintojasi yhdellä virkkeellä

-Työoloja paremmiksi

-Tuki toimivammaksi

-Positiivinen ja arvostava asenne kaikessa toiminnassa opettajan työtä kohtaan

Kukaan kansanedustaja ei voi yksin muuttaa asioita, mutta lupaan tehdä kaikkeni edistääkseni tässä kyselyssä esiin nousevia epäkohtia ja sitä kautta parantaa opettajan työn vetovoimaa.

2. Toteuttaako koulu mielestäsi edelleen ydintehtäväänsä? Perustele korkeintaan kolmella virkkeellä.

Koulun ydintehtävän tulisi olla opettaminen ja sivistyksen turvaaminen yhteiskunnassamme. Tällä hetkellä koulun tehtäväksi valuu jatkuvasti lisätehtäviä, jotka vaarantavat ydintehtävän hoitamista vaillinaisten resurssien ja ajankäytön vuoksi. Ymmärrän, että koulussa tavoitetaan suurin osa lapsista ja siitä johtuen muiden tehtävien määrä paisuu, mutta silti opettajan tulisi saada keskittyä rauhassa ydintehtäväänsä eli opetus- ja kasvatustyöhön. Ydintehtävää tulisi pystyä toteuttamaan nykyistä paremmin luottamalla opettajien ammattiosaamiseen ja antamalla työrauha.

3. Mikä on suomalaisen koulun suurin vahvuus ja mikä on suurin haaste? Voit perustella molempia valintoja yhdellä virkkeellä.

Suurimpia vahvuuksia ovat ammattitaitoiset opettajat sekä laadukas, maksuton ja tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä.

Haasteena voidaan nähdä tällä hetkellä oppimistulosten osittainen lasku sekä kolmiportaisen tuen käytännön toimimattomuus.

4. Millaisena näet peruskoulun tulevaisuuden?

Vastaa korkeintaan kolmella virkkeellä.

Suhtaudun positiivisesti peruskoulun mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Tiedostamme haasteet ja epäkohtia pitää pyrkiä korjaamaan. Ihanteellista olisi, että ala nähtäisiin vetovoimaisena, opettajat saisivat keskittyä ydintehtäväänsä ja rahoitus sekä resurssit olisivat kunnossa.

5. Mikä on mielipiteesi inkluusiosta?

Perustele kahdella virkkeellä.

Inkluusion ja integraation trendin varjolla koko peruskoulu kärsii. Konkreettisia toimia onnistuneen inkluusion toteutumiseen ovat mm. pienemmät ryhmäkoot yleisopetukseen sekä lisää pienryhmiä ja erityisopettajia.

6. Miten vaikuttaisit siihen, että lapsilla on mahdollisuus resursseiltaan tasavertaiseen perusopetukseen asuinpaikasta riippumatta? Vastaa korkeintaan kolmella virkkeellä.

Kunnat ovat eriarvoisessa asemassa muun muassa tuntikehysten, hankerahoitusten, kouluverkkojen, digitalisaation ja luokkakokojen suhteen. Esimerkiksi perusrahoituksen turvaaminen sekä edellä mainittuihin asioihin lainsäädännöllä vaikuttaminen lisäävät tasa-arvoisuutta. Jokaisella lapsella tulee myös olla oikeus laadukkaaseen opetukseen ammatillisesti pätevän opettajan johdolla.

7. Kaipaako opetusta koskeva lainsäädäntö muutoksia? Kerro esimerkki jostakin haluamastasi muutoksesta ja perustele korkeintaan kahdella virkkeellä.

Esimerkiksi Perusopetuksen opetussuunnitelma velvoittaa noudattamaan inkluusioperiaatetta, muttei kuitenkaan avaa miten velvoitetta tulee toteuttaa ja tukea tarjota. Mahdollisuudet inkluusion moninaiseen toteuttamiseen kunnissa on johtanut erityiskoulujen ja pienryhmien vähentämiseen ja suoraan säästötoimenpiteeksi. Suunnan muuttaminen vaatii lainsäädännöllisen uudistamisen, joka velvoittaa mm. tuen parempaan järjestämiseen kunnissa.

8. Vastaako nykymuotoinen opettajankoulutus tämän päivän koulun vaatimuksiin? Perustele korkeintaan kahdella virkkeellä.

Ei mielestäni vastaa tarpeeksi. Aineenhallintaa, erityispedagogiikkaa ja käytännön harjoitteluja saisi ainakin kehittää. Paremmiksi koetut valmiudet valmistumisen jälkeen helpottaisivat paineita työelämään siirtymisestä ja siellä selviämisestä.

9. Miten kansanedustajan edistäisit opettajien työssäjaksamista? Mainitse enintään kolme asiaa. Voit täydentää vastaustasi yhdellä virkkeellä.

Lähtökohtaisesti työhyvinvointi on työnantajan vastuulla, eli kunnan tehtävä. Aiemmissa kohdissa esittämilläni muutoksilla olisi kuitenkin mielestäni positiivisia vaikutuksia työssäjaksamiseen.

10. Kysy itseltäsi kysymys ja vastaa siihen. Vastaa kysymykseesi korkeintaan kolmella virkkeellä.

Miksi äänestäisit eduskuntavaaleissa minua?

Olen luokanopettajataustainen ehdokas ja yksin elävänä ihmisenä minulla on paljon aikaa ja myös kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen. Toimin aina luotettavasti, ahkerasti, rohkeasti ja yhteistyössä inhimillisen tulevaisuuden puolesta. Tutustu ajatuksiini osoitteessa www.piahiltunen.com