KAUPUNGINVALTUUSTO 29.1.2024

29.01.2024

Hyvää alkanutta vuotta 2024! Tässä vuoden ensimmäisen valtuuston tiivistelmä. Olethan yhteydessä, mikäli jokin asia mietityttää tai haluat keskustella tarkemmin. 

Kyselytunnilla saimme vastauksen kysymykseen Koulutuskuntayhtymä OSAO Taivalkosken opetusyksikön avustamisesta, jossa tarkemmin kysyttiin miksei Oulun kaupunki avusta alijäämäisessä taloustilanteessa Taivalkosken yksikköä suurimpana koulutuskuntayhtymän omistajana.

Oulun kaupunki ei osallistu kustannuksiin seuraavin perustein:

-Rahoituongelma johtuu hallituksen toteuttamista valtionosuusleikkauksista

-Vuonna 2023 maa- ja metsätalouskoneiden kuljettajien ammatissa on ollut ylitarjontaa TEM:min raportin mukaan.

-Oulun kaupunki arvioi OSAO:n kokonaisuutena ja käy rahoituskeskustelut vuosittaisissa omistajaohjauskeskusteluissa.

Näiden perusteiden myötä olen sitä mieltä, että nykyinen linja on oikea ja asiaan täytyy pyrkiä vaikuttamaan eduskunnassa. Kuntaosuuksien leikkaukset koskevat muitakin kuntia ja ikävä kyllä näkyvät juuri koulutussektorilla.


1. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma

Asuntotuotannon linjaukset

-Monipuolinen asuntotuotanto: Tontteja on tarjolla monipuolisesti erilaisiin asumismuotoihin kaupungin eri osissa.

-Täydennysrakentamista edistetään ja sillä ohjataan väestökehitystä positiiviseen suuntaan väestömäärältään vähenevissä lähiöissä ja keskuksissa. Lähiökehää täydennetään erillispientaloilla ja kaupunkipientaloilla mm. Maikkulan alueella. Vanhojen asuinalueiden viihtyisyyttä ja vetovoimaa parannetaan kehitysprojektein, joissa tutkitaan mm. täydennysrakentamisen edellytyksiä.

-Asuntomessut toteutetaan vuonna 2025 merelliselle alueelle Hartaanselänrantaan.

-Merkittävin määrä kerrostalotuotannosta rakennetaan Keskustaan ja sen lähialueille, mm. Toppilaan, Tuiraan ja Alppilaan.

-Uusien omakotialueiden tonttien luovutusmäärät pidetään kohtuullisina, mm. Hiukkavaarassa ja Ritaharjussa asuntotuotannon määrää säädetään maltillisempaan suuntaan.

-Merkittävä osa perheasunnoista valmistuu yhtiömuotoisiin erillispientaloihin.


Asuntopoliittiset linjaukset

-Kaupunki edistää kestävää kaupunkikehitystä ja hyvinvointia monipuolisesti sekä maa- että asuntomarkkinoilla.

-Edistetään vanhojen asuinalueiden täydennysrakentamista myös pientaloilla.

-Kehitetään vanhojen asuinalueiden laadullisia ominaisuuksia monipuolisesti.

-Kaupunki tukee yhteistyössä hyvinvointialueen ja verkostotoimijoiden kanssa erityistoimin niiden kuntalaisten hyvinvointia, jotka ovat markkinaehtoisten asuntomarkkinoiden ulkopuolella perustaen heidän asumisensa normaalin asumisen periaatteeseen.

-Kaupunki mahdollistaa ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohteita.


Työpaikkarakentaminen

-Oulun kaupungin strategisena tavoitteena on parantaa valmiuksia vastata yritystontti- ja toimitilakysyntään.

-Tavoitteiksi on asetettu 2000 uutta työpaikkaa ja 30 yritystontin luovutus vuosittain. Tämän tavoitteen lisäksi mitataan mm. sitä minkä verran ulkomaalaisia yrityksiä on kyennyt sijoittumaan Ouluun. Kaupunkikeskustaan tulisi syntyä uutta toimitilaa 7000 kerrosneliömetriä vuosittain.

-Mainittuihin tavoitteisiin pääsemiseksi kasvaville yrityksille, aloittaville pienyrityksille, ja alueelle sijoittuville uusille toimijoille on kyettävä tarjoamaan sijaintipaikka.

-Koska yritystonttien kaavoitus- ja infrarakennusprosessit kestävät vuosia, kaupungin on ennakoitava yrityselämän tulevia tarpeita. On varauduttava eri kokoisten teollisuustonttien tarjontaan pientonteista kymmenien hehtaarien kokoisiin tontteihin.

-Uusille vihreän siirtymän edellyttämille toiminnoille on kehitettävä ja toteutettava vaadittavat tie-, sähkölinja- ja muut yhteydet.

-Kaupunkikeskustaan ja sen tuntumaan hakeutuville yrityksille on kyettävä tarjoamaan uudenaikaisia liike- ja toimistotiloja.

-Työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamisohjelman tulee toteuttaa ja tukea kaupungin strategisia tavoitteita.

-Yrityselämän tarpeiden ennakoinnin ohella kaupungin on resursoitava tarvittava maanhankinta, kaavoitus ja infran rakentaminen.


-Rakennettuun kaupunkikeskustaan, jossa kaupungilla ei ole maaomaisuutta ja maanhankinta ei onnistu, tarvitaan uudenlaisia ohjaavia toimenpiteitä työpaikkarakentamisen mahdollistamiseksi.

(Kirjaukset ovat suoraan MATO-raportista. Maankäytönsuunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan ja kattaa vuodet 2024-2028.)

Mielestäni maankäytön ohjelma on hyvin valmisteltu. Ohjelman tarkoitus on palvella kuntalaisia mahdollisimman laajasti. Valtuusto hyväksyi ohjelman pohjan mukaisesti muutosesitysten äänestysten jälkeen.


2. Yhdyskuntalautakunnan määrärahamuutos Kiikeli ja Oritkari

Valtuusto hyväksyi seuraavat päätökset:

yhdyskuntalautakunnan vuoden 2024 erillishankkeisiin varatuista

investointimäärärahoista

-Poistettiin Kiikelin merikylpylään varattu määräraha 2,03 milj. euroa.

-Lisättiin Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaaliin 2,1 milj. euroa.

3. Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kontinkankaantie

asemakaavan muutos tähtää uuden kadun toteuttamiseen Professorintien ja Kiviharjuntien välille. Kiviharjuntien liikennemäärä on kasvanut viime vuosina ja sen arvioidaan yhä kasvavan tulevaisuudessa. Kiviharjuntien nykyinen liittymä Professorintielle on kuormitettu, ja muun muassa uudistettavan Oulun yliopistollisen sairaalan purkutöiden aiheuttamaa raskas liikenne pyritään suuntaamaan Professorintielle uuden liittymän ja kadun kautta. Uusi katu nimetään Kontinkankaantieksi.

Uudistus on tärkeä ja Valtuusto hyväksyi päätöksen yksimielisesti.

4. Oulun kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma 2023-2030

Suunnitelma merkittiin tiedoksi.  Suunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan ja sen tarkoitus on pyrkiä edistämään kuntalaisten hyvinvointia, joka on kunnan lakisääteinen tehtävä. 

5.  Takaus Kalevan kisojen järjestämiseksi v. 2027 Oulun Pyrinnölle

Oulun Pyrintö hakee Kalevan kisoja järjestettäväksi Ouluun vuodelle 2027 ja tarvitsee hakuvaiheessa 120 000€:n omavelkaisen takauksen. Valtuusto hyväksyi aiemmin takauksen vuodelle 2026, mutta koska kisat menivät Jyväskylään takaus peruuntui. Hyväksyimme kaupunginhallituksen esityksen yksimielisesti ja myönsimme takauksen.

Lopuksi uusia jäsenvalintoja lautakuntiin, kokousaikataulujen päivitys ja aloitteet.


Seuraava valtuuston kokous on 19.2. klo 17.00.

Aurinkoista alkavaa helmikuuta!

PS. Eduskunnan kuulumiset ovat luettavissa aina kuukauden lopussa! :)